உருசியக் கூட்டரசின் ஆயுதப் படைகள் - Other languages