முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

உருசியப் புரட்சி, 1917 - Other languages