உள் நாட்டுப் பாதுகாப்புப் பராமரிப்புச் சட்டம், 1973 - Other languages