உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் - Other languages