எகிப்தின் இருபத்தி ஒன்பதாம் வம்சம் - Other languages