எண்கணிதத்தின் அடிப்படைத் தேற்றம் - Other languages