எண்மிய ஆயிரவாண்டு பதிப்புரிமைச் சட்டம் - Other languages