எழுத்துருச் சட்டங்களின் பொருள்விளக்கம் - Other languages