எஸ். டபிள்யூ. ஆர். டி. பண்டாரநாயக்கா - Other languages