ஏர்ட்சுபிரங் – ரசல் விளக்கப்படம் - Other languages