ஏலங்குளம் மனக்கல் சங்கரன் நம்பூதிரிப்பாடு - Other languages