ஐக்கிய அமெரிக்காவின் பதிப்புரிமைச் சட்டம் - Other languages