ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம் - Other languages