ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி - Other languages