ஒருங்கியம் விருத்திச் சுழற்சி வட்டம் - Other languages