கட்டுநாயக்கா விமானப் படைத்தளத் தாக்குதல், 2001 - Other languages