கணினி உதவு வடிவமைப்பும் வரைதலும் - Other languages