கனடா நடுவண் அரசுத் தேர்தல், 2006 - Other languages