கருங்குழி, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் - Other languages