கிரிஸ்னேஸ்வரர் கோயில், ஔரங்கபாத் - Other languages