குரோமேற்று மற்றும் இருகுரோமேற்று - Other languages