கெட்டிசுபெர்க்கு, பென்சில்வேனியா - Other languages