முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

கொள்வனவு ஆற்றல் சமநிலை - Other languages