சந்தாதாரர் அடையாளத் தொகுதிக்கூறு - Other languages