சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க - Other languages