சனநாயகத் தேசியக் கூட்டணி (இலங்கை) - Other languages