சம்திங் சம்திங் உனக்கும் எனக்கும் - Other languages