முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

சர்வதேசமயப்படுத்தலும் உள்ளூர்மயப்படுத்தலும் - Other languages