சர்வதேசமயப்படுத்தலும் உள்ளூர்மயப்படுத்தலும் - Other languages