சர்வதேச சமசுகிருத ரோமனாக்க அரிச்சுவடி - Other languages