சான் இல்டிபொன்சோ முதலாம் உடன்பாடு - Other languages