முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

சான் இல்டிபொன்சோ முதலாம் உடன்பாடு - Other languages