சார்ல்ஸ் ஹவார்ட் (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1823) - Other languages