சார்ல்ஸ் ஹோர் (கென்ட் துடுப்பாட்டக்காரர்) - Other languages