சிந்தாமணி நாகேச இராமச்சந்திர ராவ் - Other languages