சி. என். அண்ணாத்துரை (திருவண்ணாமலை) - Other languages