சென்னை மாநிலத்தில் இந்திய நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 1952 - Other languages