சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1967 - Other languages