சேக் சக்புத் பின் சுல்தான் அல் நகியான் - Other languages