சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதியஞ்சேரலாதன் - Other languages