சொடுக்குஞ்சேவல் (சுடுகலன் இயக்கம்) - Other languages