சோபியா (இயந்திர மனிதன் - தானியங்கி) - Other languages