ஜான் ஃபாக்ஸ் (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1929) - Other languages