ஜார்ஜ் ஹாரிசன் (யோர்க்சயர் துடுப்பாட்டக்காரர்) - Other languages