முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

ஜியார்ஜ் கேலார்ட் சிம்ப்சன் - Other languages