ஜொஹான்ஸ் நிக்கொலஸ் பிரோன்ஸ்ட்டெட் - Other languages