டாம் ஹால் (சமர்செட் துடுப்பாட்டக்காரர்) - Other languages