டிசி வரைகதை அடிப்படையிலான திரைப்படங்களின் பட்டியல் - Other languages