தகவற் பரிமாற்றத்திற்கான தமிழ் நியமக் குறியீட்டு முறை - Other languages