தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 2012 - Other languages