தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1977 - Other languages