தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006 - Other languages